Ученички парламент 2022/2023.

На основу члана 88. Закона о основама система образовања и васпитања у школи је оформљен Ученички парламент. Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној школи. Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у складу са чланом 119. овог закона.
Овлашћења Ученичког парламента
 • даје мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
 • разматра однос и сарадњу ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
 • обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
 • активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
 • предлаже чланове стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.
 • остваривање чвршће сарадње између породице и школе ради остваривања јединства васпитно-образовних утицаја на најмлађе,
 • ангажовање родитеља у реализацији програмских задатака школе и ефикаснијег васпитно-образовног рада са ученицима,
 • организовање успешног повезивања школе са друштвеном средином,
 • организовање и усмеравање рада савета одељења и родитељских састанака,
 • предузимање потребних мера и акција за остваривање оптималних услова за рад школе.
  Координатор рада Ученичког парламента је психолог,  Јелена Шкодрић.  
Парламента и начин избора
 • даје мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
 • разматра однос и сарадњу ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
 • обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
 • активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
 • предлаже чланове стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.
   
Начин рада Парламента
 • Чланове Ђачког парламента сачињавају представници из одељења  VII и VIII разреда.
 • Мандат посланика траје једну школску годину.
 • Посланике бира одељење тајним гласањем.
 • Парламент бира председника, потпредседника и записничара.
 • Председник и потпредседник се бирају тајним гласањем између пријављених кандидата.
 • Записничара именује председник.
 
Доношење одлука
 • Парламент одлучује о предлозима парламента.
 • Одлуке парламента се доносе већином гласова.
 • Парламент може да формира групе са циљем да се спроведу одлуке парламента.
 
Проблеми којима ће се бавити Парламент
 • Организација културног и забавног живота у школи.
 • Односи ученик – ученик.
 • Односи ученик – наставник (и остали запослени у школи).
 • Правила понашања у школи.
 • Мере безбедности ученика.
 • Начин уређивања школског простора.
 • Слободне активности школе.
 • Учешће на спортским и другим такмичењима.
 • Хигијена школе.
 • Учење.
Чланови ученичког парлеманта
Разред Име и презиме ученика
VII1 Лука Златић
Јана Гукић
VII2 Јована Владисављевић
Ања Ковачевић
VIII1 Урош Секулић
Марина Жунић
VIII2 Јована Крејовић
Огњен Марић
VIII3 Милица Ковачевић
Сања Војиновић
Програм рада Парламента
Програм рада Ученичког парламента
Такмичења ученика 2023.