Ученички парламент 2023/2024.

На основу члана 88. Закона о основама система образовања и васпитања у школи је оформљен Ученички парламент. Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној школи. Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у складу са чланом 119. овог закона.
Овлашћења Ученичког парламента
 • даје мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
 • разматра однос и сарадњу ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
 • обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
 • активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
 • предлаже чланове стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.
 • остваривање чвршће сарадње између породице и школе ради остваривања јединства васпитно-образовних утицаја на најмлађе,
 • ангажовање родитеља у реализацији програмских задатака школе и ефикаснијег васпитно-образовног рада са ученицима,
 • организовање успешног повезивања школе са друштвеном средином,
 • организовање и усмеравање рада савета одељења и родитељских састанака,
 • предузимање потребних мера и акција за остваривање оптималних услова за рад школе.
  Координатор рада Ученичког парламента је психолог,  Јелена Шкодрић.  
Парламента и начин избора
 • даје мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
 • разматра однос и сарадњу ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
 • обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
 • активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
 • предлаже чланове стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.
   
Начин рада Парламента
 • Чланове Ђачког парламента сачињавају представници из одељења  VII и VIII разреда.
 • Мандат посланика траје једну школску годину.
 • Посланике бира одељење тајним гласањем.
 • Парламент бира председника, потпредседника и записничара.
 • Председник и потпредседник се бирају тајним гласањем између пријављених кандидата.
 • Записничара именује председник.
 
Доношење одлука
 • Парламент одлучује о предлозима парламента.
 • Одлуке парламента се доносе већином гласова.
 • Парламент може да формира групе са циљем да се спроведу одлуке парламента.
 
Проблеми којима ће се бавити Парламент
 • Организација културног и забавног живота у школи.
 • Односи ученик – ученик.
 • Односи ученик – наставник (и остали запослени у школи).
 • Правила понашања у школи.
 • Мере безбедности ученика.
 • Начин уређивања школског простора.
 • Слободне активности школе.
 • Учешће на спортским и другим такмичењима.
 • Хигијена школе.
 • Учење.
Чланови ученичког парлеманта
Разред Име и презиме ученика
VII1 Лазар Тодосијевић
Сара Боровић
VII2 Ана Зорзић
VIII1 Јана Гукић
Лука Филиповић
VIII2 Павле Шућуровић
Миа Станић
Програм рада Парламента
Програм рада Ученичког парламента Пословник о раду Ученичког парламента
Такмичења ученика 2023.