Општа акта школе

Општа акта школе

Статут
 • Статут школе „Миливоје Боровић“ Мачкат
Школски развојни план
 • Школски развојни план од 2018. до 2022. године
 • Школски развојни план од 2022. до 2026. године
Годишњи планови и извештаји о раду

Годишњи планови
 • Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
 • Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину
 • Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
 • Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину
 • Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину
Извештаји о раду
 • Извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину
 • Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину
 • Извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину
 • Извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину
Закони и правилници

Закони
 • Закон о основном образовању и васпитању
 • Закон о основама система образовања и васпитања
Правилници
 • Документ о вредновању стручног усавршавања у установи
 • Правилник о раду основне школе
 • Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
 • Правилник о похваљивању и награђивању ученика
 • Правилник о безбедности и здрављу на раду
 • Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
 • Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у установи
 • Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
 • Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 • Правилник о организацији и систематизацији послова
 • Правилник о начину евидентирања електронских докумената
 • Правилник о канцеларијском и архивском пословању
 • План јавних набавки за 2022. годину
Пословници о раду
 • Пословник о раду Школског одбора
 • Пословник о раду Наставничког већа
 • Пословник о раду Савета родитеља
 • Пословник о раду Ученичког парламента