Документа

Закони

Закони
 • Закон о основном образовању и васпитању
 • Закон о основама система образовања и васпитања
Статут

Статут
 • Статут школе „Миливоје Боровић“ Мачкат
Правилници и пословници о раду

Правилници
 • Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа
 • Правилник о употреби телефона у ОШ "Миливоје Боровић" Мачкат
 • План мера за остваривање и унапређење родне равноправности
 • Правилник о заштити података о личности
 • Документ о вредновању стручног усавршавања у установи
 • Правилник о раду основне школе
 • Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
 • Правилник о похваљивању и награђивању ученика
 • Правилник о полагању испита
 • Правилник о безбедности и здрављу на раду
 • Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у установи
 • Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
 • Правилник о облачењу
 • Правила понашања у школи
 • Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 • Правилник о организацији и систематизацији послова
 • Правилник о начину евидентирања електронских докумената
 • Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Пословници о раду
 • Пословник о раду Школског одбора
 • Пословник о раду Наставничког већа
 • Пословник о раду Савета родитеља
 • Пословник о раду Ученичког парламента
Обавештења о именованим лицима

Обавештење о именовању лица задуженог за заштиту података о личности
 • Обавештење о именовању лица задуженог за заштиту података о личности
Планови, извештаји о раду и летопис школе

Школски развојни план
 • Школски развојни план од 2022. до 2026. године
 • Школски развојни план од 2018. до 2022. године
Годишњи планови
 • Годишњи план рада за школску 2023/2024. годину
 • Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
 • Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину
 • Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину
 • Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину
 • Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину
Извештаји о раду
 • Извештај о раду школе за школску 2022/2023. годину
 • Извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину
 • Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину
 • Извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину
 • Извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину
Летопис школе
Финансијски планови и извештаји

Финансијски планови
Финансијски извештаји
 • Финансијски извештај за 2023. годину
 • Финансијски извештај за 2022. годину
 • Финансијски извештај за 2021. годину
 • Финансијски извештај за 2020. годину
Јавне набавке

План јавних набавки